KẾ HOẠCH Thực hiện cải cách hành chính năm 2016

Tháng Năm 6, 2016 3:04 chiều

Thực hiện Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Na Rì về việc ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 của huyện Na Rì; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 26/01/2016 của Ủy ban nhân dân huyện Na Rì về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính huyện Na Rì năm 2016; Kế hoạch số153/KH-SGDĐT ngày 02/02/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2016; Kế hoạch số 119/KH-PGDĐT ngày 14/03/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Na Rì về việc ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Na Rì xây dựng Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2016 với các nội dung như sau:

download

toàn trường

Thực hiện cải cách hành chính năm 2016